Response to letter from Kiyotoshi Kawai to Desmond Tutu, 6 August 1985