Response to letter from Kotaro Nomura to Desmond Tutu, 19 February 1985