Response to letter from W. Treiniès to Desmond Tutu, 22 April 1986