Response to T. Kohno to Desmond Tutu, 11 July 1986